گروه زبان و ادبیات فارسی استان بوشهر

کلاس : اول دبیرستان مدت جلسه : 30 دقیقه تهیه کننده: اصغر

الف- هدف کلی

«تحلیل و شرح یکی از تمثیل های مولوی (داستان بقال و طوطی)»

ب- هدف های رفتاری

۱- شعررا صحیح و دقیق روخوانی کند (بارعایت وزن و مراعات سکت ها و کسره ترکیبات وصفی و اضافی )

نمونه : در خطاب آدمی ، ناطق بدی در نوای طوطیان،حاذق بدی

۲- ابیات را بازگردانی کند .

جمله عالم زین سبب گمراه شد کم کسی زابدال حق آگاه شد

بازگردانی همه مردم به سبب مقایسه نابجا به گمراهی افتادند

کم تر کسی است که مردان خدا را بشناسد.

۳- ارایه های ادبی را تشخیص و توضیح دهید.

ریش بر می کند و می گفت ای دریغ کافتاب نعمتم شد زیر میغ

آفتاب نعمت تشبیه نعمت به آفتاب

نعمت مشبه آفتاب مشبه به

وجه شبه و ادات نیست (تشبیه بلیغ اضافی)

جولقیی سربرهنه می گذشت با سر بی مو چو پشت طاس و طشت

مراعات النظیر-کلمات از لحاظ معنایی تناسب دارند،مانند«شمع وگل و پروانه همه جمع اند »

دید پرروغن دکان و جامه چرب برسرش زد، گشت طوطی کل زضرب

کچل کلیل اللسان

ایهام واژه دو معنا دارد که به هر دو صورت می شود بازگردانی کرد .

۴- تمثیل را تعریف و فایده ی آن را بیان کنید.

۵- شمه ای از زندگی «مولانا» بیان کنید . (قرن ، مرشدان ، آثار ، مثنوی و ... )

۶- مفهوم و مقصود بعضی ابیات را درک کنید.

نمونه چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست

«نمی توان با ظاهر زیبا به دیگران اعتماد کرد.»

۷- پیام محوری شعر را بیان کنید.

  (قیاس های سطحی و عدم اعتماد به ظاهر نمایان دو رو)

ج) برنامه های آغازین و پایانی کلاس (۲ دقیقه)

(دقت در ورود و خروج ، حضور و غیاب ، ارتباط عاطفی ، بردن دانش آموزان به اتاق رایانه)

ح) ارزشیابی آغازین (تشخیصی) (۳دقیقه)

سوال از چند دانش آموز در زمینه های روخوانی ، معنی لغات ، آرایه ها و تاریخ ادبیات درس قبل

د) مراحل تدریس

جلب توجه و ایجاد انگیزه (4 دقیقه)

با نصب تصویر مولوی و قرار دادن آثار وی در مقابل دانش آموزان چنین سوالاتی مطرح می شود.

۱- از «مولوی» و «مثنوی» چه می دانید.

۲- آیا می توان از روی ظاهر درباره دیگران قضاوت کرد.

۳- آیا می توان هر چیزی را با چیز دیگر مقایسه کرد.

۴- از تمثیل و فواید آن چه اطلاعاتی دارید.

آگاه کردن دانش آموزان از هدف های درس

۱- آشنایی با مولوی و مثنوی

۲- آشنایی با آرایه های تشبیه ، مراعات نظیر ، ایهام و ...

۳- شناخت تمثیل و فواید آن (نتایج اخلاقی و عرفانی)

۴- شناخت دیدگاههای مولوی با توجه به تمثیلات وی

ارائه ی درس جدید (۱۶دقیقه)

پس از جلب توجه و ایجاد انگیزه و فراهم نمودن شرایط ، متن درس توسط دبیر و بعد توسط چند دانش آموز قرائت می شود تا روخوانی کاملاً جا بیفتد.دانش آموزان را به اتاق رایانه برده و از آنان می خواهیم که پشت رایانه ها قرار بگیرند (در صورت تعداد زیاد دانش آموزان هر دو یا سه نفر در مقابل رایانه بنشینند) مطالب از طریق رایانه معلم به رایانه های دانش آموزان منتقل می شود. گزینه های مختلف (بیت ها) با توضیحات لازم ، معنی و مفهوم و آرایه ها به ترتیب روی صفحه ظاهر می شوند. از دانش آموزان می خواهیم آن چه لازم است یادداشت کنند. نوشته ها رنگی و با تصاویر همراه است که نمایش داده می شود.

و) بازخورد (۱دقیقه)

پاسخ به سوالات دانش آموزان

مانند آیا در جاهای دیگر مثنوی . نتیجه ها این قدر کوتاه و راحت است.

ه) ارزشیابی همگانی (سنجش عمل کرد) (۳دقیقه)

طرح چند پرسش از دانش آموزان

ی) دست یابی به یادداری و انتقال (تثبیت یادگیری) (۲ دقیقه)

۱- چگونگی مطالعه درس

۲- بیان نکات مهم و کلیدی درس و توضیح آرایه ها و تمثیل و ...

۳- پاسخ گویی به خودآزمایی

روش تدریس )تلفیقی پرسش و پاسخ ، توضیحی ، رایانه ای)

آذرماه ۸۶

اصغر علی خانی

 ارسال در تاريخ ۸۶/۱۱/۰۹ توسط گروه زبان و ادبیات فارسی

اسلایدر

دانلود فیلم