گروه زبان و ادبیات فارسی استان بوشهر
ارسال در تاريخ ۸۸/۰۵/۰۹ توسط گروه زبان و ادبیات فارسی
رجب ماه خدا

                  و شعبان ماه رسول خدا

                                                   بر تمامی شیعیان گرامی باد.ارسال در تاريخ ۸۸/۰۵/۰۹ توسط گروه زبان و ادبیات فارسی

۲۷ رجب مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

بر تمام مسلمانان جهان تهنیت باد.ارسال در تاريخ ۸۸/۰۵/۰۹ توسط گروه زبان و ادبیات فارسی
 
  بارم بندي دروس تاريخ ادبيات ايران وجهان(1) و (2)

 


 ـ ارزشيابي مستمر (تاريخ ادبيات يران و جهان 1 و2 ) :
_ پژوهش (10 نمره )
_  پرسش هاي كلاسي(4 نمره )
_ آزمون كتبي (5 نمره )
_ تهيه دفتر ( 1 نمره )

-ارزشيابي پاياني تاريخ‌ادبيات ايران‌وجهان (1) :

شماره  درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

1

25/0

5/0

2

1

25/0

5/0

3

5/1

5/0

5/0

4

1

5/0

5/0

5

2

5/0

5/0

6

2

5/0

75/0

7

5/1

5/0

75/0

8

5/1

25/0

5/0

9

2

5/0

1

10

5/1

25/0

5/0

11

-

1

1

12

-

1

1

13

-

2

1

14

-

2

5/1

15

-

25/1

1

16

-

25/1

1

17

-

5/1

5/1

18

-

1

1

19

5/1

25/0

5/0

20

5/1

25/0

75/0

21

1

25/0

75/0

22

1

25/0

5/0

23

-

1

75/0

24

-

5/0

25/0

25

-

25/1

75/0

26

-

25/1

75/0

جمع

20

20

20


                          تذكر
                           1ـ نمونه ها براي مطالعه آزاد  مي باشد . 
                           2ـ درنوبت اول ازدرس 1 تا10 و از درس 19 تا 22ودر نوبت دوم از درس 11 تا18 واز درس 23 تا آخر تدريس شود .   ارزشيابي پاياني تاريخ ادبيات ايران وجهان(2)

شماره  درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

5/1

5/0

1

2

5/1

25/

5/0

3

5/1

5/0

75/0

4

2

5/0

1

5

5/1

25/0

5/0

6

5/1

5/0

5/0

7

5/1

25/0

1

8

1

25/0

1

9

1

25/0

1

10

1

25/0

5/0

11

1

5/0

75/0

12

-

5/1

1

13

-

5/1

1

14

-

2

5/1

15

-

5/1

1

16

-

2

1

17

-

1

5/0

18

-

5/1

5/0

19

5/1

25/0

5/0

20

5/1

25/0

75/0

21

2

5/0

1

22

-

5/1

1

23

-

1

5/0

24

-

5/1

25/1

جمع

20

20

20

                           توجهدر نوبت  اول از درس 1 تا 11 و از درس 19 تا 21 و در نوبت دوم از درس 12 تا 18  و از درس 22 تا آخر تدريس شود .    
بارم بندي و بودجه بندي كتاب هاي زبان فارسي (1) ، (2) و (3) عمومي و تخصصي 


 جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي زبان فارسي در نوبت اول و دوم 

نام كتاب

درس هاي نوبت اول

درس هاي نوبت دوم

زبان فارسي (1)

1 تا  14

15  تا 28

زبان فارسي (2)

1  تا  14

15  تا  28

زبان فارسي (3)
عمومي

1  تا  12

13  تا  24

زبان فارسي (3)
علوم انساني

1  تا  14

15  تا  27

 

ارزشيابي مستمر :
 - املاي تقريري   (10 نمره)       
ـ فعاليت هاي كلاسي ( 2 نمره)       
ـ پرسش هاي كلاسي  ( 2 نمره)  
ـ آزمون كتبي  (4 نمره )           
ـ تهيه ي دفتر   ( 2 نمره )


ارزشيابي پاياني كتاب هاي زبان فارسي (1)  و (2)

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

نيمه اول كتاب

نيمه دوم كتاب

نگارش

5

1

4

5

دستور

8

2

6

8

زبان شناسي

4

1

3

4

املاي و بياموزيم

3

1

2

3

جمع

20

20

20

 

ارزشيابي پاياني كتاب هاي زبان فارسي (3) عمومي و تخصصي

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم  و شهريور

نگارش

5

5

دستور

8

8

زبان شناسي

4

4

املاي و بياموزيم

3

3

جمع

20

20

 

بارم بندي وبودجه بندي كتاب هاي ادبيات فارسي(1)،(2)و(3) عمومي و تخصصي

جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي ادبيات فارسي در نوبت اول و دوم

نام كتاب

درس هاي نوبت اول

درس هاي نوبت دوم

ادبيات فارسي (1)

1 تا  11

12  تا 24

ادبيات فارسي (2)

1  تا  11

12  تا  24

ادبيات فارسي (3) عمومي

1  تا  11

12  تا  25

ادبيات فارسي (3) علوم انساني

1  تا  13

14  تا  27

ارزشيابي مستمر :

_  قرائت وفهم متون ( 6  نمره )     
_  فعاليت هاي  كلاسي (2 نمره )    
_  پرسش هاي كلاسي   ( 3  نمره )     
_ حفظ شعر   ( 3  نمره )           
_  آزمون كتبي   ( 5  نمره )           
_  تهيه ي دفتر   (1  نمره )

  ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (1)  و (2 ) :

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

نيمه اول كتاب

نيمه دوم كتاب

بيان معني شعر و نثر

6

2

4

6

معني لغت

2

5/0

5/1

2

درك مطلب

4

1

3

4

دانش هاي ادبي

3

5/0

5/2

3

خود آزمايي

3

1

2

3

حفظ شعر

2

-

2

2

جمع

20

20

20

ب _ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (3)عمومي وتخصصي:

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم  و شهريور

بيان معني شعر و نثر

6

6

معني لغت

2

2

درك مطلب

4

4

دانش هاي ادبي

3

3

خود آزمايي

3

3

حفظ شعر

2

2

جمع

20

20

تذ كرات :

1_ براي معني شعر ونثر 6 نمره در سيزده مورد انتخاب شود(دو مورد 1 نمره ، دو مورد 75/0 ، سه مورد 5/0 وچهار مورد25/0 نمره) .
توضيح آن كه در طرح سؤال به ارزش هر سؤال در مقايسه با نمره ي آن سؤال توجه شود .
2_ از طرح لغات خارج از جمله پرهيز شود .
3_ مقصود از درك مطلب، دادن يك مطلب از درس هاي كتاب و طرح چند سؤال از محتواي آن است .
4_  مقصود از دانش هاي ادبي ، تاريخ ادبيات (1 نمره) ،بياموزيم (1 نمره) و در آمد درس ها (1 نمره) است توضيح آن كه منظور از تاريخ ادبيات تمام نكات مربوط به تاريخ ادبيات است كه درجاي جاي كتاب آمده است . در بخش "بياموزيم " نيز بر نكات تشخيصي و كاربردي تكيه شود .
5-  در طرح سؤال سعي شود علاوه بر استفاده از خود آزمايي هاي كتاب از نمونه هاي مشابه نيز استفاده شود. 

 

بارم بندي درس آرايه هاي ادبي

الف _ارزشيابي مستمر: 
        
- تمرين هاي كتاب (6 نمره)         
_ پرسش هاي شفاهي (5 نمره)         
—شركت در فعاليت هاي كلاسي (3 نمره)             
—آزمون كتبي (5 نمره)        
—تهيه ي دفتر (1 نمره)

ب-  ارزشيابي پاياني

شماره دروس

نوبت اول

نوبت دوم  و  شهريور

1

5/0

5/1

2

5/0

3

5/0

4

5/0

5

5/0

6

5/0

7

5/0

8

5/2

2

9

2

10

2

5/2

11

2

12

2

13

5/1

3

14

2

15

5/2

16

-

5/0

17

-

1

18

-

5/1

19

-

2

20

-

1

21

-

1

22

-

1

23

-

1

24

-

1

25

-

5/0

26

-

5/0

جمع

20

20

 


ارسال در تاريخ ۸۸/۰۵/۰۷ توسط گروه زبان و ادبیات فارسی

اسلایدر

دانلود فیلم